• Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev

1. Anvendelsesområde og aftaleindgåelse

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”Salgs- og leveringsbetingelserne”) finder anvendelse på alle produktleverancer (”Produkter”) fra SMEL INDUSTRY ApS, CVR-nr. 14692142 (”SMEL”), og/eller SMEL’s udførelse af reparationsarbejde (“Reparationsarbejde”), til virksomhedens kunder (”Kunden”). Salgs- og leveringsbetingelserne gælder i sin helhed både i relation til SMEL’s levering af Produkter og/eller udførelse af Reparationsarbejde, medmindre andet specifikt er anført i vilkårene.

1.2

Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for alt andet, som eventuelt måtte være anført i Kundens indkøbsbetingelser, ordre, code of conduct, udbudsmateriale eller andet materiale. Afvigelser fra Salgs- og leveringsbetingelserne er således uden gyldighed, medmindre SMEL udtrykkeligt har accepteret andet.

1.3

Alle afgivne tilbud fra SMEL er alene at betragte som opfordringer til at gøre tilbud. Endelig aftale er således først indgået, når SMEL har fremsendt en ordrebekræftelse til Kunden.

 

2. Specifikationer, tegninger mv. til Produkterne

2.1

Såfremt Kunden har krav til specifikationer til Produkterne, herunder krav til konstruktionen, materialer og/eller designet af Produkterne, er sådanne specifikationer, tegningsmateriale mv. alene bindende for SMEL, hvis SMEL udtrykkeligt har accepteret disse.

2.2

Tegningsmateriale og/eller specifikationer, herunder krav til Produkternes konstruktion, materialer og/eller design, der er udarbejdet af SMEL, anses for godkendt af Kunden, medmindre Kunden senest 3 dage efter modtagelsen af det pågældende materiale skriftligt og udtrykkeligt erklærer over for SMEL, at Kunden ikke kan godkende materialet.

 

3. Priser

3.1

Alle de af SMEL angivne priser opgives eksklusive den til enhver tid gældende moms, fragtomkostninger, tillæg, emballage gebyrer, og afgifter af enhver art mv.

3.2

SMEL tager udtrykkeligt forbehold for at justere den aftalte pris, såfremt der på leveringstidspunktet er sket generelle prisændringer, som følge af udsving på valutamarkedet, afgiftsstigninger, øgede transportomkostninger, øgede told og skatter, stigninger på prisen af de benyttede råvarer eller generelle prisændringer hos SMEL’s leverandører.

 

4. Betalingsbetingelser

4.1

Købesummen forfalder til betaling på den dato, der er angivet i den af SMEL udstedte faktura. Medmindre andet er angivet i fakturaen, er betalingsfristen 30 dage fra datoen på den af SMEL udstedte faktura. Såfremt betalingen ikke er modtaget på forfaldsdatoen, tilskrives renter af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 2 % pr. løbende måned.

4.2

Kunden er ikke uden SMEL’s udtrykkelige accept berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som Kunden måtte have mod SMEL. Kunden har heller ikke ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af eventuelle modkrav.

4.3

Hvis Kunden misligholder betalingsforpligtelserne, har SMEL ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

4.4

SMEL er berettiget til at hæve aftalen, hvis ikke SMEL har modtaget betalingen senest 10 hverdage efter SMEL’s fremsendelse af skriftligt påkrav.

4.5

SMEL er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyrer og andre kompensationsbeløb i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom.

 

5. Ejendomsforbehold til Produkterne

5.1

Ejendomsretten til Produkterne overgår først til Kunden, når Kunden har betalt den aftalte pris, inklusive påløbne renter, rykkergebyrer samt alle andre skyldige beløb mv., jf. i det hele pkt. 4. SMEL’s ejendomsforbehold begrænses dog af de til enhver tid ufravigelige lovbestemmelser herom.

5.2

Kunden må ikke, førend SMEL har modtaget fuld betaling for leverancen, videresælge Produkterne, afhænde Produkterne eller på anden måde råde over Produkterne på en måde, som strider imod SMEL’s ejendomsforbehold. Kunden er endvidere forpligtet til at opbevare Produkterne på en sådan måde, at Produkterne kan identificeres, og så de ikke beskadiges, ligesom Kunden skal returnere Produkterne på Kundens regning straks efter SMEL’s anmodning herom.

 

6. Leveringsbetingelser for Produkterne

6.1

Medmindre andet er aftalt, fremgår leveringstidspunktet af den af SMEL fremsendte ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet kan være en bestemt dato, eller en ubestemt dato i en bestemt tidsperiode. I tilfælde af at Kunden efter aftalens indgåelse kommer med oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse, er SMEL berettiget til at udskyde leveringstidspunktet. SMEL tager endvidere udtrykkeligt forbehold for forsinkelse fra SMEL’s leverandører.

6.2

Leveringen sker ”Ex works”, Sandagervej 18B, 5854 Gislev, Danmark, medmindre andet specifik er aftalt mellem SMEL og Kunden. Fra leveringstidspunktet bærer Kunden risikoen for Produkterne og Kunden skal afholde alle de med Produkterne forbundne transportomkostninger. Såfremt Kunden ikke tager imod Produkterne på leveringstidspunktet, og dermed misligholder sin afhentningsforpligtelse, er SMEL berettiget til at hæve aftalen, gøre erstatningskrav gældende mod Kunden samt opbevare Produkterne for Kundens regning.

6.3

Såfremt SMEL ikke vælger at ophæve aftalen, er SMEL berettiget til at kræve erstatning for rimelige omkostninger afholdt af SMEL som følge af leveringens udskydelse, hvilket blandt andet kan omfatte omkostninger til medarbejdere, opbevaring mv.

6.4

I tilfælde af at der måtte opstå forsinkelse, skal SMEL informere Kunden herom. Kunden er alene berettiget til at annullere/ophæve ordren i tilfælde af væsentlig forsinkelse, hvilket dog kun kan ske på de i pkt. 6.5 nævnte betingelser.

6.5

Såfremt Kunden agter at annullere/ophæve ordren som følge af SMEL’s væsentlige forsinkelse, skal Kunden – efter tidspunktet for hvornår leveringen skulle være sket – fremsende skriftlig anmodning til SMEL med krav om levering inden 20 kalenderdage. Hvis SMEL ikke inden denne frist leverer Produkterne, kan Kunden annullere/ophæve den forsinkede del af ordren. I tillæg hertil er Kunden berettiget til at kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af SMEL, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for den forsinkede del af leverancen. Kunden har herudover ikke ret til nogen erstatning i anledning af annulleringen/ophævelsen af ordren.

 

7. Mangler ved Produkterne

7.1

Kunden er forpligtet til straks ved Produkternes levering at foretage en undersøgelse af, om Produkterne lider af eventuelle mangler. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret mangler ved undersøgelsen, skal Kunden skriftligt reklamere inden 7 hverdage (regnet fra leveringstids-punktet) over for SMEL, ellers mister Kunden adgangen til at gøre manglerne gældende.

7.2

Såfremt manglerne først viser sig på et senere tidspunkt, og hvis Kunden ikke burde havde opdaget manglerne ved den indledende undersøgelse, skal Kunden straks give SMEL skriftlig meddelelse herom, hvis Kunden agter at påberåbe sig manglerne. Hvis Kunden ikke straks gør dette, mister Kunden adgangen til at gøre manglerne gældende.

7.3

Kundens absolutte reklamationsfrist udløber 12 måneder efter Produkternes levering, jf. pkt. 6.2. Efter dette tidspunkt er Kunden ikke berettiget til at gøre mangelsindsigelser gældende.

7.4

I tilfælde af at Kunden påberåber sig mangler, som kræver SMEL’s undersøgelse, og at det herefter viser sig, at der ikke kan dokumenteres nogen mangler ved det solgte Produkt, som SMEL har ansvaret for, er Kunden forpligtet til at erstatte SMEL’s rimelige omkostninger forbundet med sådan undersøgelse, hvilket blandt andet kan omfatte omkostninger til transport, medarbejdere, laboratorieundersøgelser mv.

7.5

I tilfælde af at et Produkt lider af mangler, som SMEL er ansvarlig for, har SMEL – efter SMEL’s frie skøn – valget mellem at udbedre manglen eller at foretage omlevering. Hvis det ikke er muligt at udbedre manglen eller foretage omlevering indenfor rimelig tid, hvilken frist fastsættes under hensyntagen til det pågældende mangelfulde Produkt, er Kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag på op til maksimalt 15 % af købesummen for det mangelfulde Produkt, alternativt lade tredjemand udføre mangeludbedringsarbejdet, jf. pkt. 7.6. Kunden er ikke herudover berettiget til nogen form for godtgørelse, kompensation, erstatning for tab eller i øvrigt at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af manglen.

7.6

Såfremt omlevering eller udbedring af manglerne ikke sker indenfor rimelig tid, hvilken frist fastsættes under hensyntagen til det pågældende mangelfulde Produkt, er Kunden – som et alternativ til at kræve forholdsmæssigt afslag – berettiget til at lade tredjemand udføre mangel udbedringsarbejdet for SMEL’s regning, hvilket skal ske under forudsætning af, at: (i) SMEL er orienteret skriftligt herom forinden mangeludbedringsarbejdet iværksættes, (ii) at SMEL’s omkostninger i den forbindelse er begrænset til de direkte omkostninger forbundet med mangeludbedringsarbejdet, (iii) at mangeludbedringsarbejdet foretages til en rimelig pris, og (iv) at prisen for mangel udbedringsarbejdet ikke i noget tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde Produkt. Kunden kan ikke både lade tredjemand udføre mangeludbedringsarbejdet og få et forholdsmæssigt afslag.

7.7

Såfremt manglen kan anses for væsentlig, og SMEL ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid, jf. pkt. 7.5, er Kunden i stedet berettiget til at annullere/ophæve den mangelfulde del af ordren. I tillæg hertil er Kunden berettiget til at kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af SMEL, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde Produkt. Kunden har herudover ikke ret til nogen erstatning i anledning af annulleringen/ophævelsen af ordren.

7.8

Såfremt Produktet ikke anvendes og opbevares forsvarligt som forudsat eller som i øvrigt oplyst af SMEL, er Kunden ikke berettiget til at gøre mangels-indsigelser gældende. Kunden er heller ikke berettiget til at gøre mangels indsigelser gældende, hvis Kunden ikke har udøvet den fornødne vedligeholdelse, foretaget ændringer/indgreb i Produktet, har udført mangelfulde reparationer, eller hvis SMEL har udarbejdet Produktet efter Kundens anvisninger, tegninger, design og/eller specifikationer.

 

8. Produktansvar

8.1

SMEL er udelukkende ansvarlig for skade der forvoldes af Produkterne på fast ejendom, løsøre, eller på materiel hvori Produkterne indgår, i det omfang at den pågældende skade er dækket af SMEL’s til enhver tid gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring, og da alene med et beløb svarende til, hvad SMEL ved en endelig afgørelse kan få udbetalt i dækning for den pågældende skade fra forsikringsselskabet.

8.2

Kunden er forpligtet til at holde SMEL skadesløs i tilfælde af at SMEL pålægges et ansvar over for tredjemand for skade, som SMEL ikke er ansvarlig for i henhold til Salgs- og leveringsbetingelserne.

8.3

For så vidt angår personskade, er SMEL alene ansvarlig i det omfang, at det kan bevises, at en eventuel skade kan tilregnes SMEL’s undladelse eller uagtsomhed.

8.4

SMEL er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktansvar, hvis skadens skyldes, at Produktet ikke anvendes og/eller opbevares forsvarligt som forudsat eller som i øvrigt oplyst af SMEL, medmindre andet følger af pkt. 8.1.

8.5

SMEL er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller konventionalbodsbetalinger.

8.6

Kunden er forpligtet til at tegne relevant produktansvarsforsikring, ligesom Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge for samme voldgiftsret/domstol, som måtte behandle spørgsmål om SMEL’s eventuelle produktansvar.

 

9. Særlige betingelser for Reparationsarbejde

9.1

Såfremt der er indgået aftale om SMEL’s udførelse af Reparationsarbejde på Kundens materiel, reservedele, komponenter og/eller udstyr (“Udstyret”), gælder de i dette pkt. 9 anførte vilkår for arbejdet.

9.2

SMEL udfører Reparationsarbejdet på adressen, Sandagervej 18B, 5854 Gislev, Danmark, medmindre andet specifikt er aftalt med Kunden. Kunden afholder omkostningerne til transport af Udstyret til SMEL’s adresse.

9.3

SMEL skal have adgang til Udstyret senest på det aftalte tidspunkt for Reparationsarbejdet, og Kunden er forpligtet til straks at underrette SMEL, såfremt Kunden ikke kan give SMEL adgang til Udstyret på det aftalte tidspunkt. Såfremt Kunden ikke giver SMEL adgang til Udstyret på det aftalte tidspunkt, udskydes leveringstidspunktet. Kunden skal uanset årsagen hertil erstatte SMEL det dokumenterede tab, som SMEL måtte blive pådraget som en følge af, at SMEL ikke på det aftalte tidspunkt får adgang til Udstyret.

9.4

Såfremt SMEL’s udførelse af Reparationsarbejdet ikke sker til den aftalte tid, skal Kunden – efter tidspunktet for hvornår levering skulle være sket – fremsende skriftlig anmodning til SMEL med krav om udførelse af Reparationsarbejdet inden 20 kalenderdage. Hvis SMEL ikke inden denne frist udfører Reparationsarbejdet, er Kunden berettiget til – efter skriftlig meddelelse til SMEL herom – enten selv at udføre Reparationsarbejdet eller lade arbejdet udføre af tredjemand.

9.5

I tilfælde af at SMEL er ansvarlig for forsinkelsen, jf. pkt. 9.4 skal SMEL erstatte Kunden de meromkostninger, som Kunden måtte have ved selv at udføre Reparationsarbejdet eller lade Reparationsarbejdet udføre af tredjemand. SMEL er dog i intet tilfælde forpligtet til at erstatte Kunden meromkostninger, som overstiger mere end 15 % af fakturaprisen for det aftalte Reparationsarbejde.

9.6

Bortset fra misligholdelsesbeføjelserne nævnt i pkt. 9.4 og pkt. 9.5, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod SMEL som følge af SMEL’s forsinkelse, herunder kan Kunden ikke gøre krav på erstatning.

9.7

I tilfælde af at det af SMEL udførte Reparationsarbejde: (i) Ikke er udført i henhold til aftalen, (ii) arbejdet er mangelfuldt, eller (iii) ikke er udført fagmæssigt korrekt, er SMEL – efter skriftlig meddelelse fra Kunden herom – berettiget og forpligtet til for egen regning og inden for rimelig tid at afhjælpe det mangelfulde arbejde, hvilken frist fastsættes under hensyntagen til det pågældende Reparationsarbejde.

9.8

Reklamation over mangler ved det udførte Reparationsarbejde skal være SMEL i hænde senest 7 hverdage efter, at manglerne er eller burde være konstateret af Kunden, ligesom reklamationen tydeligt skal specificere manglerne samt konsekvenserne heraf for Kunden. Såfremt Kunden ikke overholder disse betingelser, fortabes retten til at gøre manglerne gældende.

9.9

Kundens absolutte reklamationsfrist udløber 12 måneder efter færdiggørelsen af Reparationsarbejdet. Efter dette tidspunkt er Kunden ikke berettiget til at gøre mangels indsigelser gældende af nogen art, herunder krav på erstatning.

9.10

I tilfælde af at Kunden påberåber sig mangler, som kræver SMEL’s undersøgelse, og at det herefter viser sig, at der ikke kan dokumenteres nogen mangler ved Reparationsarbejdet, som SMEL har ansvaret for, er Kunden forpligtet til at erstatte SMEL’s rimelige omkostninger forbundet med sådan undersøgelse, hvilket blandt andet kan omfatte omkostninger til medarbejdere, opbevaring mv.

9.11

SMEL’s ansvar omfatter ikke følgerne af almindeligt slid og ælde, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, Kundens manglende overholdelse af eventuelle serviceforskrifter, utilstrækkelig vedligeholdelse, uhensigtsmæssig betjening eller hændeligt uheld samt andre forhold, som Kunden bærer risikoen for.

9.12

I tilfælde af at SMEL ikke er i stand til at afhjælpe manglerne, er SMEL forpligtet til at erstatte de meromkostninger, som Kunden måtte have ved selv at udføre Reparationsarbejdet eller lade Reparationsarbejdet udføre af tredjemand. Dette er dog under forudsætning af, at (i) SMEL skriftligt er orienteret herom forinden mangeludbedrings-arbejdet iværksættes, og (ii) at man-geludbedringsarbejdet foretages til en rimelig pris. SMEL er dog i intet tilfælde forpligtet til at erstatte meromkostninger, som overstiger mere end 15 % af fakturaprisen for det aftalte Reparationsarbejde.

9.13

Kunden kan ikke gøre andre krav gældende, end de i pkt. 9.7 til pkt. 9.12 nævnte, som følge af mangler, herunder kan Kunden ikke gøre krav på erstatning.

 

10. Generel ansvarsbegrænsning

10.1

SMEL er i intet tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab. SMEL’s ansvar er i enhver henseende begrænset til fakturaprisen for det købte Produkt i tilfælde af køb af Produkter og til fakturaprisen for det aftalte Reparationsarbejde i tilfælde af udførelse af Reparationsarbejde. Begrænsningerne i dette pkt. 9 gælder dog ikke i tilfælde af SMEL’s grove uagtsomhed eller forsæt.

 

11. Øvrige betingelser

11.1

SMEL kan til enhver tid ændre Salgs- og leveringsbetingelserne. De til enhver tid gældende Salgs- og leverings-betingelser kan findes på SMEL’s hjemmeside i en opdateret version.

11.2

Kunden opnår ingen ret til SMEL’s industrielle eller immaterielle rettigheder ved køb af SMEL’s Produkter og/eller udførelse af Reparationsarbejde.

11.3

SMEL er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser for så vidt angår opfyldelse af ordrer, til tredjemand, uden at dette kræver Kundens accept heraf.

11.4

Oplysninger nævnt i SMEL’s materiale af enhver art, herunder på hjemmesiden, udsendte prislister eller katalog-materiale er af vejledende karakter. Oplysningerne er alene bindende, hvis dette udtrykkeligt er aftalt mellem Kunden og SMEL.

11.5

Der indgår ikke nogen form for myndighedsgodkendelse ved levering af Produkterne, og det påhviler Kunden at undersøge om det købte kan anvendes til det ønskede formål.

 

12. Force Majeure og hardship

12.1

Force majeure foreligger, når SMEL eller SMEL’s underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lockout, epidemier, pandemier, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af SMEL’s produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser SMEL’s sædvanlige produktionsgang, og som SMEL hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

12.2

SMEL kan i tilfælde af force majeure og/eller hardship vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen er ophørt.

12.3

SMEL er i tilfælde af force majeure og/eller hardship ikke ansvarlig for tab hos Kunden som følge af manglende eller forsinket levering.

 

13. Lovvalg og værneting

13.1

Salgs- og leveringsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler, hvilket tillige gør sig gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer samt andre problemstillinger, som vedrører forretningsforhold med tilknytning til Produkterne. Salgs- og leveringsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret dog med undtagelse af lovvalgsbestemmelser og den internationale købelov (CISG).

13.2

Parterne skal søge enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i relation til Salgs- og leveringsbetingelserne løst ved direkte forhandling mellem sig.

13.3

Hvis parterne ikke kan løse tvisten ved direkte forhandling, skal tvisten søges løst ved mediation. Mediator udpeges af parterne i enighed. Såfremt parterne ikke kan enes om valget af mediator, skal mediator udpeges af formanden for Danske Mediatoradvokater.

13.4

Alle drøftelser forud for og i tilknytning til mediation er fortrolige for alle medvirkende. Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med mediation, deles omkostningerne til mediator ligeligt mellem parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med mediationen.

13.5

Hvis tvisten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediationen er indledt regnet fra første mediations-møde, skal tvisten afgøres ved Retten i Svendborg som eksklusivt værneting.

 

Download salgs- og leveringsbetingelser
SMEL salgs og leveringbetingelse 2023